Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Juridisk information

Stålboms Konditori AB

Org.nr: 556381-7245

Adress: Arvidstorpsvägen 20

311 34 Falkenberg

Sverige

Telefon: 0346-130 92

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Personuppgiftslagen (GDPR)

Vi arbetar strikt under personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Stålboms Konditoribekräftar du detta samtycke.

Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Stålboms Konditori i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Stålboms Konditori kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i annat syfte än för att kunna utföra beställningen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Stålboms Konditori lider ekonomisk skada, polisanmäls. Stålboms Konditori friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Stålboms Konditoris sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men kostnad för leverans tillkommer i förekommande fall som utkörning har valts. Betalning görs med kort via Internet med WorldLines betalsystem (https://www.bambora.com/sv/se/), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Swish och via faktura. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts och summan dras direkt från kontot. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Leverans och avbeställning

Beställningar måste göras med 1 dags framförhållning. Vissa produkter har längre beställningstid, se produktspecifikation.

Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag och är klara för leverans tidigast tisdag.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Stålboms Konditori per e-post.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Stålboms Konditoris egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Stålboms Konditori ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Stålboms Konditori bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Stålboms Konditori på telefon 0346-130 92, via e-post, info@stalboms.se, och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid reklamation ska hela produkten eller del av produkten returneras, tillsammans med angivelse av inköpsdatum och inköpsställe. Ärendet undersöks, behandlas och avgörs därefter manuellt. Produkter med anmärkningar som returernas till Stålboms Konditori bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Stålboms Konditoris kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Stålboms Konditori befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Stålboms Konditori förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Stålboms Konditori rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Stålboms Konditori skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.